კომპანიის პროფესიონალური პასუხისმგებლობა დაზღვეულია 400 000 ლარად სადაზღვევო კომპანია "ჯი პი აი ჰოლდინგში"-ში                                                                                                          

ორი პაკეტის შერჩევის შემთხვევაში ფასდაკლება 10%, სამი და მეტი პაკეტის შერჩევის შემთხვევაში ფასდაკლება 20%                                                                                                                                                  


S1
კომპანია "არტფინანსი" გთავაზობთ შემდეგი სახის მომსახურებას:

 

- საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვიანობის წარმართვა

 

- საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვიანობის აღდგენა

 

- სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის და ძირითადი საშუალებების  შეფასება

 

- კონსულტირება საბუღალტრო და საგადასახადო საკითხებში

 

- საბუღალტრო სამსახურის საკადრო კონსალტინგი (კადრების შერჩევა, არსებული კადრების ტესტირება და ტრენინგი)

 

- ფინანსური აუდიტი

 

- საგადასახადო აუდიტი

 

- სპეციალური აუდიტი

 

- ბიუჯეტირების სისტემის დანერგვა

 

- ეფექტურობის კოეფიციენტების და ძირითადი მაჩვენებლების სისტემის შემუშავება და დანერგვა

 

- მმართველობითი აღრიცხვიანობის სისტემის შემუშავება და დანერგვა

 

- კომპანიის საქმიანობის/საინვესტიციო პროექტის ფინანსური მოდელირება

 

- საგადასახადო დავების წარმართვა

 

- ფიზიკური პირების დეკლარაციების მომზადება

 

აუდიტორული საქმიანობის ლიცენზია № ზ№5/450