კომპანიის პროფესიონალური პასუხისმგებლობა დაზღვეულია 400 000 ლარად სადაზღვევო კომპანია "ჯი პი აი ჰოლდინგში"-ში                                                                                                          

ორი პაკეტის შერჩევის შემთხვევაში ფასდაკლება 10%, სამი და მეტი პაკეტის შერჩევის შემთხვევაში ფასდაკლება 20%                                                                                                                                                  

პაკეტი "სტანდარტი" მოიცავს შემდეგი სახის მომსახურებას:

ა) შიდა დოკუმენტბრუნვის სქემის აწყობა და დანერგვა

ბ) საბუღალტრო ანგარიშების შემუშავება და საბუღალტრო გატარებების წარმოება

გ) ყოველთვიური და ყოველწლიური საგადასახადო დეკლარაციების მომზადება

დ) სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ინვენტარიზაცია

ე) ძირითადი საშუალებების ინვენტარიზაცია

 

◊ პაკეტის ღირებულება დამოკიდებულია:

ა) კომპანიის დოკუმენტბრუნვის მოცულობაზე

ბ) კომპანიის საქმიანობის სახეობაზე

 

მომსახურების მინიმალური ღირებულება შეადგენს 600 ლარს (დღგ-ს ჩათვლით)  თითოეულ თვეზე გაანგარიშებით.