კომპანიის პროფესიონალური პასუხისმგებლობა დაზღვეულია 400 000 ლარად სადაზღვევო კომპანია "ჯი პი აი ჰოლდინგში"-ში                                                                                                          

ორი პაკეტის შერჩევის შემთხვევაში ფასდაკლება 10%, სამი და მეტი პაკეტის შერჩევის შემთხვევაში ფასდაკლება 20%                                                                                                                                                  

პაკეტი "სპეც აუდიტი" მოიცავს საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის სხვადასხვა მიმართულებების აუდიტს:

 

ა) ცალკეული გადასახადების აუდიტი

 

ბ) სავალუტო ოპერაციების აუდიტი

 

გ) ექსპორტ-იმპორტის ოპერაციების აუდიტი

 

დ) საკრედიტო ოპერაციების აუდიტი

 

ე) სალიზინგო ოპერაციების აუდიტი

 

ვ) დებიტორული და კრედიტორული დავალიანებების აუდიტი

 

ზ) თვითღირებულების აუდიტი

 

თ) ხელშეკრულებების აუდიტი

 

ი) მმართველობითი აღრიცხვიანობის სისტემის აუდიტი

 

 

 

მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება მხარეთა შეთანხმებით